БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Устав

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ“

/изм. на 02.03.2019г. от ОС/

 

ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Статут

Чл.1 /1/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел, Устава и Решението на Учредителното събрание.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/3/ Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

/4/ Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 

Наименование.

Чл.2 /1/ /изм. на 02.03.2019г. от ОС/ Наименованието на сдружението е „Българска федерация спортни гълъби“, наименованието може да бъде изписвано и на латиница по следния начин „Bulgarian racing pigeon federation”.

/2/ /изм. на 02.03.2019г. от ОС/ Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса и ЕИК трябва да бъдат посочвани в документите за кореспонденцията на дружеството.

/3/ Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

Седалище и адрес на управление

Чл.3 /изм. на 02.03.2019г. от ОС/ Седалището и адреса на управление на сдружението са:

Област Варна, Община Варна, гр. Варна, Район „Аспарухово”, ул. „Гривица“ №26.

 

Срок

Чл.4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

Определяне на дейността

Чл. 5 Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданско общество и физическа култура н гражданите, защита на околната среда и други цели, определени със закон.

Основни цели на сдружението.

Чл. 6 Основни цели на сдружението са насочване и координиране дейността по издигане равнището на спортното майсторство в областта на гълъбовъдния спорт и създаване на условия за изграждане на любителско и клубно ниво, чрез привличане и насърчаване на творческата активност на специалисти, деятели, ръководители и любители, както и подготовка на висококвалифицирани специалисти; отстояване пред обществени, държавни органи и трети лица на интересите на членовете на сдружението, на специалистите, деятелите и ръководителите; осъществяване на връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни федерации, обмяна на опит в областта на гълъбовъдния спорт и изучаване на международните постижения и опит в тази област.

 

Средства за постигане целите на сдружението

Чл. 7 Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са: членски внос от регистрираните членове на сдружението, дарения от български и чуждестранни юридически и физически лица, спонсорство, приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на сдружението.

 

ЧЛЕНСТВО

 

Членски права и задължения.

Чл.8 /1/ Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

/2/ Член на сдружението може да бъда всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и заплаща редовно членския си внос.

Чл. 9 Всеки член на сдружението има право:

  • Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

  • Да бъде избиран в неговите органи на управление;

  • Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

  • Да бъде информиран за дейността на сдружението;

  • Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;

Чл. 10 Всеки член на сдружението е длъжен:

 - Да внася ежемесечно членския си внос;

 - Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

 - Да работи за увеличаване имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;

Чл. 11 Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл. 12 Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание, като кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет. В едномесечен срок от постъпването й, Управителният съвет разглежда молбата и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на нови членове става с явна гласуване с обикновено мнозинство.

 

Прекратяване на членството.

Чл. 13 /1/ Членството се прекратява:

 - С едностранно волеизявление до сдружението;

 - Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

 - С изключване;

 - С прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;

 - При отпадане;

/2/ /отм. на 02.03.2019г. от ОС/ При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определянето на размера на вземането се извършва по реда на чл. 49 ал. 3 от настоящия устав.

/3/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по- нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

/4/ Отпадане на членство е налице, когато има системно не внасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 

ИМУЩЕСТВО

 

Имущество.

Чл. 14 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

 

Източници на средства на сдружението.

Чл. 15 /1/ /изм. на 02.03.2019г. от ОС/ Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос се заплаща ежегодно до 10 януари. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

/2/ По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събира не на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.

/3/ Членовете на сдружението могат да предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

/4/ Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от Общото събрание на сдружението.

/5/ Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически или юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

Стопанска дейност.

Чл. 16 /1/ Сдружението извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано. Приходите от тази дейност се използват единствено за постигане на определените с този устав цели на сдружението.

/2/ Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

/3/ Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

 

Покриване на загуби.

Чл. 17 При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 1/4 от всички членове на сдружението.

 

УПРАВЛЕНИЕ.

 

Органи на сдружението.

Чл. 18 Органи на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

 

Състав на Общото събрание.

Чл. 19 В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

 

Представителство.

Чл. 20 /1/ Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

/2/ Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

/3/ Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

/4/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

/5/ Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

 

Компетентност на Общото събрание.

Чл. 21 Общото събрание :

-Изменя и допълва устава на сдружението;

-Приема други вътрешни актове;

-Преобразува и прекратява сдружението;

-Приема и изключва членове;

-Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнагражденията им;

-Назначава и освобождава регистрирани одитори;

-Одобрява годишния финансов отчет;

-Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

-Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

-Взема решение за откриване и закриване на клонове;

-Взема решения за участие в други организации;

-Приема основните насоки и програми за действие на сдружението;

-Приема бюджета на сдружението;

-Взема решения относно дължимостта и размера на членския

внос;

-Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

-Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и устава на сдружението;

-Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

 

Провеждане на Общото събрание.

Чл. 22 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно шест месеца след учредяване на сдружението.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

 

Свикване на Общото събрание.

Чл.23 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика по искане на една трета от членовете на сдружението.

/2/ Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/3/ /изм. на 02.03.2019г. от ОС/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Търговския регистър.

/4/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/5/ Времето от публикуването на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

 

Право на сведение.

Чл. 24 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

 

Списък на присъстващите.

Чл. 25 /1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ в Списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване наличието на кворум.

 

Кворум.

Чл. 26 Общото събрание може да заседава , ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителния съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.

 

 

Право на глас.

Чл. 27 Всички членове имат право на един глас.

 

Конфликт на интереси.

Чл. 28 Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

-Предявяване на искове срещу него;

-Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;

-При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

 

Мнозинство.

Чл. 29 /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.

/2/ Решенията по чл. 21 т. 1 и 3 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

Решения.

Чл. 30 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите решения да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

Протокол.

Чл. 31 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет.

Чл. 32 /1/ Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 5 /пет/ години.

/3/  /изм. на 02.03.2019г. от ОС/ Управителния съвет е в състав от 3 /трима/ до 9 /девет/ члена, които са членове на сдружението.

/4/ Член на управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

/5/ Първия Управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от пет члена, е с мандат от три години.

/6/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/7/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да депозират като гаранция в полза на сдружението сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета.

Чл. 33 /1/ Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Управителния съвет, трябва да :

  • имат постоянно местожителство в страната;

  • притежават подходяща професионална квалификация и опит;

  • не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 34 /1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Управителният съвет приема правила за работа си и избира Председател и заместник-председател от членовете си.

/4/ Управителният съвет се събира на редовни заседания най- малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

/5/ Всеки член Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/6/ Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

/7/ Управителният съвет приема организационно-управленска структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

/8/ Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една         година.

/9/ Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

/10/ Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.

/11/ Управителният съвет подготвя и внася за обсъждане от Общото събрание на проект за бюджет.

/12/ Управителният съвет осигурява изпълнението на взетите от Общото събрание на сдружението решения.

/13/ Управителният съвет обсъжда и решава всички останали въпроси, свързани с дейността на сдружението, освен онези, които са от изричната компетентност на Общото събрание.

 

Кворум и мнозинство.

Чл. 35 /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителният съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в чл. 34, ал. 8 и 9 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

/3/ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и ни кой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има установена двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/ Извън случаите, изрично посочени в този устав, Управителният съвет взема единодушно решение за :

-съществена промяна на дейността на сдружението;

-съществени организационни промени;

-дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

-вземане на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 36 Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет.

Чл. 37 /1/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

/2/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи че няма вина за настъпилите вреди.

 

Изпълнителен директор.

Чл. 38 /1/ Управителният съвет възлага управлението на сдружението на сдружението на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

/2/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

/3/ Изпълнителният директор:

- организира изпълнението на решенията на Управителния съвет; -организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

- сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет

- представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;

- докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността н сдружението;

- председателят на Управителния съвет от името на сдружението сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и другите условия.

 

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет.

Чл. 39 /1/ Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение, определено с решение на Общото събрание. Възнаграждението на всеки член на съвета е най-малко в размер на средната работна заплата в сдружението.

/2/ Изпълнителният директор получава годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ повече от два пъти размера на възнаграждението на останалите членове на Управителния съвет. Това възнаграждение е отделно от текущото възнаграждение по договора с него.

/3/ В случай, че някой от членовете на Управителния съвет бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за половин година.

 

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

 

Документи по годишното приключване.

Чл. 40 Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

 

Съдържание на отчета за дейността.

Чл. 41 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

 

Назначаване на независими одитори.

Чл. 42 /1/ В случаите когато законът изисква осъществяването на независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

 

Приемане на годишното приключване.

Чл. 44 Годишния финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внася за разискване на свиканото за целта Общо събрание на сдружението.

 

Задължителна отчетна информация.

Чл. 45 Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите на откритост, достоверност и своевременност.

 

Дивиденти.

Чл. 46 Сдружението не разпределя печалба.

 

Книги на дружеството.

Чл. 47 /1/ На заседанията на Общото събрание и Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления за взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получава преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Сдружението води книга на членовете си, в които се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименование , седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

 

Основания за прекратяване.

Чл. 48 Дружеството се прекратява:

-По решение на Общото събрание;

-При обявяването му в несъстоятелност;

-С решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ.

 

Чл. 49 /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидацията на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 50 Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 51 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.